Mã seri máy Epson 5210dw và key xử lý chíp mực Epson 5210

Mã seri máy Epson 5210dw và key xử lý chíp mực Epson 5210
1) seri máy : X3BX018537 - Mã key : CV4MX-G7QGV-PC3TJ-KQPQ6-Y4HBR
2) seri máy : X3BX021522 - mã key:  D33GV-FG99W-RY3QM-Q9974-DXMH8 
3) seri máy : X3BX021504   mã key: CGKJ6-Y38TH-DRKXT-PRGBG-WQ78J ( a tuấn - bảo lộc )
4) siri máy  : X3BX019856   mã key : FKQ88-FWX7T-KQJB2-MFVXM-JPKC8